Valikko Sulje

Markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Laadittu: 2.9.2021

1.Rekisterinpitäjä

Lapsen Valo ry (Y-tunnus: 3213045-9)
Osoite: PL 77, 00641 Helsinki

2.Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Lapsen Valo ry:n sihteeri Essi Tiensuu
essi(at)lapsenvalory.fi
puh. 0400 490 626

3. Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

1) rekisteröidyn antama suostumus

2) Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän sähköiseen viestintään sekä mainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi. Henkilötietoja voidaan käsitellä profiilien luomiseksi ja sähköisen markkinoinnin kohdentamiseksi Lapsen Valo ry:n tai sen lukuun toimivien alihankkijoiden toimesta, rekisteröityä kiinnostavaksi.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

etu- ja sukunimi
syntymäaika
postiosoite, sähköpostiosoite
puhelinnumero- suoramarkkinointiluvat ja –kiellot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi uutiskirjetilauksen, tapahtumailmoittautumisen tai vetoomuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää henkilötietopalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä.

8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien yritysten henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterinpitäjän organisaatioon kuuluvilla henkilöillä on rekisteriin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9.Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan ja siellä käsitellään.

Rekisteriin kerättäviä tietoja säilytetään palvelimilla, jotka sijaitsevat sekä EU/ETA-alueen sisällä että sen ulkopuolella.

Osaa rekisterin tiedoista, nimeä ja sähköpostiosoitetta, säilytetään EU/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevilla palvelimilla, ja näitä tietoja käytetään sähköisesti tapahtuvaan viestintään. Henkilötietojen siirroissa varmistetaan, että ne toteutetaan tietosuojalainsäädäntöä ja määräyksiä noudattaen ja olosuhteissa, joissa on voimassa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen siirtoperuste.

Tietoja voidaan päivittää henkilötietopalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksen niiden tallentamiseen.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

Saada tieto henkilötietojensa käsittelystä saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Lapsen Valo ry:n käsittelemät henkilötiedot vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä vaatia henkilötietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Lapsen Valo ry:n oikeutettu etu maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Rekisteröity voi antaa Lapsen Valo ry:n kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja. Saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin, kuin Lapsen Valo ry käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista valittaa valvontaviranomaiselle jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Automaattista päätöksentekoa ei tehdä.

Profilointia tehdään suoramarkkinoinnin sekä markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

13. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

14. Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Suosittelemme, että käytte säännöllisesti nettisivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial