Valikko Sulje

Lapsen Valon asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Laadittu: 26.5.2021

 1. Rekisterinpitäjä
  Lapsen Valo ry (Y-tunnus: 3213045-9)
  Osoite: c/o BSG Marketing Oy
  PL 77
  00641 HELSINKI
 2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
  Lapsen Valo ry:n sihteeri
  Essi Tiensuu
  essi(at)lapsenvalory.fi
 3. Rekisterin nimi
  Asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
  1) Paikallisyhdistyksen jäsenyys: rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi,
  rekisterinpitäjän oikeutettu etu
  2) Lahjoittajat: rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen
  suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja –vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut,
  erityisesti jos rekisteröity on lapsi
  3) Verkkokaupan asiakkaat: rekisterinpitäjän oikeutettu etu sekä sopimuksen täytäntöön
  panemiseksi
  4) Yrityskumppanit ja – lahjoittajat: rekisterinpitäjän oikeutettu ja sopimuksen täytäntöön
  panemiseksi
 5. Henkilötietojen käyttötarkoitus
  Paikallisyhdistyksen jäsenyys: jäsenluettelon ylläpito; jäsenviestintä, jäsenmaksulaskutus,
  paikallisyhdistysten toiminnan ja palvelujen analysointi ja kehittäminen
  Lahjoittajat: kuukausilahjoittajat, testamenttilahjoittajat ja muut lahjoittajat: lahjoittajien tietojen
  ylläpito, lahjoittajasuhteen hoitaminen ja kehittäminen

Verkkokaupan asiakkaat: verkkokaupasta ostettujen tuotteiden toimittaminen ja verkkokauppa-
asiakkuuden hoitaminen

Yrityskumppanuuksien ja – lahjoittajien tietojen ylläpito, suhteen hoitaminen ja kehittäminen ja
yhteistyösopimuksen täytäntöönpano
Toteutetaan asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvää viestintää, myös sähköisesti ja
kohdentamalla rekisteröityä kiinnostavaksi profiloinnin perusteella. Lisäksi rekisterissä käsiteltäviä
muita kuin jäsentietoja voidaan käyttää Lapsen Valo ry:n mielipide- ja markkinatutkimukseen.

 • Käsiteltävät henkilötiedot ja yrityksen tiedot
  Rekisteriin voidaan tallentaa kaikista rekisteröidyistä yksityishenkilöistä seuraavia tietoja ja tietotyyppejä:
 • Etu- ja sukunimi
 • Asiakasnumero/Jäsennumero
 • Postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Kieli
 • Sukupuoli
 • Syntymäaika
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
 • Rekisteröityyn kohdistetut asiakasviestintä.
 • suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt.
 • Asiallisen yhteyden peruste, kuten lehden tilaamista koskevat tiedot.
 • Yhdistysten jäsenistä voidaan käsitellä edellä mainittujen, kaikista rekisteröidyistä käsiteltävien tietojen lisäksi seuraavia tietoja ja tietotyyppejä: jäsenyyden alkamis- ja päättymistiedot.
 • Jäsenyyden tyyppi ja jäsenyyteen liittyvät palkitsemistiedot.
 • Tieto mahdollisesta luottamustoimesta yhdistyksessä.
 • Kuukausilahjoittajista ja muista lahjoittajista voidaan käsitellä edellä mainittujen, kaikista rekisteröidyistä käsiteltävien perustietojen lisäksi seuraavia tietoja ja tietotyyppejä:
 • Lahjoitussuhteen alkamis- ja päättymistiedot.
 • Lahjoittamista koskevat tiedot, kuten lahjoitettava summa ja päivä, jolloin lahjoitus annetaan, mahdollinen kohde, johon lahjoitusvarat käytetään jne.
 • Pankkitilitieto säännöllisten lahjoittajien osalta, verkkolaskuosoite ja maksutapatieto.
 • Verkkokauppa asiakkaista voidaan käsitellä edellä mainittujen, kaikista rekisteröidyistä käsiteltävien perustietojen lisäksi seuraavia tietoja ja tietotyyppejä:
 • Toimitus- ja maksutapaa koskevat tiedot, mukaan lukien toimitusosoite ja saajan nimi (jos eri kuin tilaajan tiedot).
 • Maksamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot verkkokaupassa tehdyistä ostoista tuoteryhmä- tai tuotetasolla.
 • Rekisterinpitäjän tapahtumien hyödyntämiseen liittyvät tiedot, kuten tapahtumaan osallistumistiedot.
 • Reklamaatiot ja palautteet sekä muu asiakasviestintä.
 • Yrityskumppanuuksiin ja – lahjoituksiin liittyen rekisteriin voidaan tallentaa yrityksen yhteyshenkilöstä seuraavia tietoja:
 • Etu- ja sukunimi
 • Titteli
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Jäsenrekisterin osalta tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Kyseessä on liittomuotoisen
  yhdistyksen yhteisrekisteri, jota ylläpitää Lapsen Valo ry.
  Muiden asiakasrekisteriin tallennettavien tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään
  asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden alkaessa tai sen aikana. Tietoja voidaan kerätä ja
  päivittää henkilötietopalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä
  ja muista vastaavista rekistereistä.
 2. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
  Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot
  on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain
tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien yritysten henkilöt,
joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterinpitäjän organisaatioon kuuluvilla henkilöillä on
rekisteriin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 1. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA-
  alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille kolmansille osapuolille. Tietojen
käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi fyysisesti sijaita rekisterinpitäjien
mahdollisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteilla.

Voimme siirtää tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle palveluntarjoajiemme hallinnoidessa,
käsitellessä tai tallentaessa tietoja ETA-alueen ulkopuolella. Tehdessämme näin varmistamme,
että siirto tehdään maahan, jota koskee Euroopan komission päätös tai tehdään muuten
olosuhteissa, joissa on suoritettu tarvittavat turvatoimenpiteet tietojen suojaamiseksi tietosuojalain
mukaisesti.

 1. Henkilötietojen säilytysaika
  yhdistyksen jäsenet: jäsenyyden keston ajan. Lisäksi kirjanpitolain mukaan säilytetään tarvittavat
  yksilöintitiedot kirjanpitolain määräämän ajan.
  lahjoittajat: tiedot säilytetään asiakasrekisterissä lahjoittamisen ajan sekä sen jälkeen kyseisen
  tilikauden päättymisestä 6 vuotta. Lisäksi kirjanpitolain mukaan säilytetään tarvittavat
  yksilöintitiedot kirjanpitolain määräämän ajan.
  verkkokaupan asiakkaat: tiedot säilytetään asiakasrekisterissä ostotapahtumaa koskevan
  tilikauden päättymisestä 6 vuotta. Lisäksi kirjanpitolain mukaan säilytetään tarvittavat
  yksilöintitiedot kirjanpitolain määräämän ajan.
  yrityskumppanit ja –lahjoittajat: yrityskumppanin ja yrityslahjoittajan tietoihin sisältyvän yrityksen
  yhteyshenkilön tietoja päivitetään tai poistetaan tarvittaessa.
  Kirjanpitomateriaalin säilytysajoissa huomioidaan mahdollisiin erillisrahoituksiin liittyvät lakia
  pidemmät säilytysajat.
 2. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:
  i. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
  ii. saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Lapsen Valo ry:n käsittelemät
  henkilötiedot
  iii. vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
  iv. vaatia henkilötietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet
  v. peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen
  käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
  vi. vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
  perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Lapsen Valo ry:n oikeutettu etu
  vii. maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy
  suoramarkkinointiin. Rekisteröity voi antaa Lapsen Valo ry:lle kanavakohtaisia suoramarkkinointia
  koskevia suostumuksia tai kieltoja.
  viii. saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
  rekisterinpitäjälle siltä osin, kuin Lapsen Valo ry käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn
  suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
  ix. vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
  x. valittaa valvontaviranomaiselle

jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka
sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai
työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
tietosuojakäytännön mukaisesti.

 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
  Ei automaattista päätöksentekoa.
  Profilointia tehdään suoramarkkinoinnin sekä markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä
  kiinnostavaksi.
 2. Yhteydenotot
  Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
  henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös ottaa
  yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
  c/o BSG Marketing Oy
  PL 77
  00641 HELSINKI

Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella
henkilöllisyystodistuksella.

 1. Tietosuojaselosteen muutokset
  Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
  Suosittelemme, että käytte säännöllisesti nettisivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset
  selosteessa.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial